ชนิดของดินและประเภทของดิน

ดิน

หมายถึง วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพ และทางเคมีของหินและแร่ รวมกับสารอินทรีย์ ที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์เป็นผิวชั้นบนที่หุ้มห่อโลก ซึ่งดินจะมีลักษณะและคุณสมบัติต่างกันไปในที่ต่างๆ ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัตถุต้นกำเนิด สิ่งมีชีวิตและระยะเวลาการสร้างตัวของดิน


ดินทางด้านวิศวกรรม :

ดิน เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานในงานวิศวกรรมโยธา ใช้เป็นวัสดุถมในงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่นงานถมยกระดับบริเวณอาคาร ถนน เขื่อน และ ใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับทำอิฐ ในบางกรณีอาจเพิ่มวัสดุอื่น เช่นปูนขาว เพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีคุณสมบัติในการรับกำลังได้มากขึ้นเพื่อผลทางด้านวิศวกรรม


ชนิดของดิน และ วัสดุที่ใช้ในการถม

ดินถม หมายถึง ดินชั้นสอง มีลักษณะเป็นดินเหนียว เป็นดินที่มีเนี้อละเอียด ในสภาพดินแห้ง จะแตกออกเป็นก้อนแข็งมาก เมื่อเปียกน้ำแล้ว จะมีความยืดหยุ่น เนื่องจาก อนุภาคของดิน มีขนาดเล็ก น้อยกว่า 0.002 มม.
เมื่อถมจะมีลักษณะการแน่นตัวสูง ราคาในการถมถูก

ดินถม

หน้าดิน (Soil) หมายถึง ดินที่อยู่ชั้นบนสุด มีความลึกจากผิวหน้าดินไม่เกิน 30-50 ซ.ม. มีอินทรีย์สาร ที่พืชต้องการสูง เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือในสภาพดินแห้ง จะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลาง มีลักษณะสีดำคล้ำ
ควรถมในบริเวณที่จะทำสวน หรือ ปลูกต้นไม้ ราคาในการถมสูง

หน้าดิน

ดินดาน หรือ ดินซีแล๊ค ดินที่มีความลึกของผิวดิน ดินมีความละเอียดสูง เนื่องจากการอัดแน่นสูงมาก ดินประเภทนี้ไม่มีสารอินทรีย์ ใดๆ ที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้ ลักษณะสี ออกเหลือง สีซีด เนื่องจากอินทรีย์สารน้อย มีส่วนประกอบของ แร่และหิน เป็นส่วนใหญ่ เมื่อใช้ในการถม จะมีความแน่นสูง ใช้ถมทำถนน, รองพื้นโรงงาน หรือ ใต้สิ่งปลูกสร้าง โรงงาน อาคาร
เป็นดินราคาถูก ขึ้นกับระยะทาง และ พื้่นที่เนี่องจากส่วนใหญ่มาจากบ่อดิน

ดินดาน

ดินลูกรัง หมายถึง ดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด ชั้นเศษหิน หรือ พบเศษหินกรวด หินมนเล็ก มากกว่า 35 % ของเนื้อดินโดยปริมาณ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย, บางพื้นที่เป็นดินเหนียวปน หินกรวด หินมนเล็ก, บางพื้นที่เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหิน แล้วกลายสภาพมาเป็นลูกรัง เป็นดินที่มีความหนาแน่นสูง แต่ สักยภาพในการเกษตรต่ำมาก ลักษณะสี แดง เหลือง ตามแต่พื้นที่
ราคาถูก ตามแต่พื้นที่ ถมในกรุงเทพราคาแพง เหมาะสำหรับการทำถนน ลานจอดรถ ต่างๆ

ลูกรังแดง ดินดาน

คำค้น : หน้าดิน ลูกรัง ดิน ที่ดิน หินคลุก รับเหมา ถมที่ การถมที่ วิธีการ ที่ รับ ถมดิน รับถมที่ รับเหมาถมดิน ถมที่ รับ ปลูกบ้าน ที่ดิน สร้างบ้าน ก่อสร้าง รับจ้างถมที่ ถมดิน