การคำนวณพื้นที่เบื้องต้น

มาตราวัดพื้นที่ไทย

1 ไร่ = 4 งาน
1 งาน = 100 ตารางวา
ดังนั้น 1 ไร่ = 400 ตารางวา
1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร = 2 เมตร x 2 เมตร
1 ตารางเมตร = 1 เมตร x 1 เมตร
ดังนั้น ที่ดิน 1 ไร่ จะเท่ากับ 1,600 ตารางเมตร

ตัวอย่าง (การคำนวณขนาดพื้นที่)
พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา

1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา
2 งาน = 200 ตารางวา
1 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา = 400 + 200 + 95 = 695 ตารางวา (หรือเท่ากับ 695 x 4 = 2,780 ตารางเมตร)

ตัวอย่าง (การคำนวณปริมาณดินที่ต้องใช้)

ถ้าต้องการถมดิน พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา ถมสูงจากดินเดิม 1.2 เมตร
จะใช้ดิน 2,780 x 1.2 เมตร = 3,336 คิว

ศัพท์ในการถมที่

ดิน 1 คิว = 1 ลูกบาศ์กเมตร = ดินขนาด กว้าง 1 เมตร x ยาว 1 เมตร x สูง 1 เมตร
รถแมคโคร (Macro) = ใช้ในการขุด และ เคลื่อนย้ายดิน

Macro
รถแทรกเตอร์ (Tractor) = ใช้ในการปรับหน้าดินให้ได้ระดับ

Tractor
เคลียรริ่งพื้นที่ คือการนำต้นไม้, ขยะ, น้ำ, หรือสิ่งที่ไม่ต้องการออกนอกพื้นที่ก่อนการถม
รถบรรทุกดิน 6 ล้อ จะได้ดินประมาณ 9-11 คิว ขื้นกับขนาดของกระบะรถ
รถบรรทุกดิน 10 ล้อ จะได้ดิน ประมาณ 18-20 คิว ขื้นกับขนาดของกระบะรถ